Organizacja Punktu Przedszkolnego W Szczecinie

I. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA PUNKTU

1. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny brzmi: Punkt Przedszkolny „Fantazja”.

2. Adres Punktu Przedszkolnego: Szczecin, 71-784, ul. Widokowa 8.

3. Punkt Przedszkolny prowadzony jest przez mgr Aleksandrę Sozzo.

4. Punkt Przedszkolny jest placówką ogólnodostępną.

5. Dane kontaktowe Punktu Przedszkolnego „Fantazja”:

Tel. 91 880 35 59, kom. 605323127

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.fantazja-szczecin.pl

II. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, także dziecka niepełnosprawnego;

b) umożliwienie dzieciom udziału w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych, w tym w zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, przygotowujących do samodzielności oraz udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych;

c) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Punktu Przedszkolnego;

d) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;

e) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

2. Punkt Przedszkolny realizuje zadania, wynikające z celów określonych w pkt.1, w ramach następujących obszarów edukacyjnych.

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

b) realizację zaleceń zawartych w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

d) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

e) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

f) rozwijanie wrażliwości moralnej;

g) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych;

i) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych;

j) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

k) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

l) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i zabawy, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

m) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

3. Punkt Przedszkolny realizuje swoje zadania poprzez:

a) zintegrowaną działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników;

b) współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym i organizacjami społeczno – kulturalnymi w celu zapewnienia dzieciom udziału w życiu społecznym i kulturalnym;

c) współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;

d) współdziałanie z innymi placówkami oświatowymi;

e) współdziałanie z placówkami służby zdrowia;

f) współdziałanie z administracją oświatową.

4. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w celu:

a) wspomaganie rozwoju dziecka;

b) rozwijania psychofizycznej sprawności dziecka oraz zdolności do usprawniania funkcjonowania dziecka oraz jego kondycji fizycznej;

c) wspomagania samodzielności społecznej;

d) rozwijania zainteresowań w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, wokalnych, sportowych, sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych.

5. Zajęcia rewalidacyjne są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozy logopedycznej, diagnozy ortopedycznej oraz psychologiczno- pedagogicznej.

6. Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę i pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim dzieciom, a w szczególności tym, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

7. Pomoc specjalistyczna udzielana jest na wniosek psychologa, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy lub rodziców i jest organizowana w formie:

a) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

b) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

c) zajęć psycho - edukacyjnych dla rodziców.

III. DZIENNY WYMIAR GODZIN W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

1. Punkt Przedszkolny czynny jest 9 godzin dziennie w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym wynosi 60 minut.

2. Organizację pracy Punktu Przedszkolnego określa dzienny czas pracy – nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć sportowych i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 2-3 lat – około 20 min.

b) z dziećmi w wieku 4-5 lat – około 30 min.

4. Na podstawie dziennego czasu pracy nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału dzienny czas pracy, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA

1. Do Punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Punktu Przedszkolnego dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „formularza zgłoszeniowego”, podpisanego przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).

3. Rozwiązanie umowy, o jakiej mowa w pkt.2, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

4. Punkt Przedszkolny świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 01 września do dnia 31 sierpnia, przy czym w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) następować będzie w każdym roku przerwa wakacyjna (co najmniej dwa tygodnie).

5. Punkt Przedszkolny jest nieczynny w weekendy, święta oraz w dni: 24 i 31 grudnia.

6. W przypadku tzw. „długich weekendów” Dyrektor może zamknąć placówkę jeżeli liczba zgłoszonych dzieci na dane dni będzie mniejsza niż 5. W tym przypadku nie będą naliczane koszty wyżywienia za dane dni.

7. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 01 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

8. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Punkt Przedszkolny dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.

9. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

10. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny ustala osoba prowadząca Punkt w oparciu o analizę kosztów utrzymania Punktu Przedszkolnego i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Punktem Przedszkolnym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

11. Opłaty za usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny, obejmują następujące bezzwrotne należności:

a) opłatę wpisowego

b) opłatę czesnego;

c) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Punktu Przedszkolnego, określoną umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Punktem Przedszkolnym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

12. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawarta pomiędzy osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

13. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.

14. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez osobę prowadzącą Punkt Przedszkolny do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób, z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych nad dzieckiem. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania Punktu Przedszkolnego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka, a w szczególności:

a) do pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia;

b) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony zdrowia;

d) w poszanowaniu jego godności osobistej;

e) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.

f) Korzystania ze sprzętów i środków dydaktycznych;

g) Uczestniczenia w zorganizowanych przez Punkt Przedszkolny uroczystościach, zabawach, zawodach, wycieczkach, rajdach.

2. Dziecko ma obowiązek do:

a) systematycznego uczęszczania do Punktu Przedszkolnego oraz właściwego zachowania podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym;

b) godnego reprezentowania Punktu Przedszkolnego na zewnątrz

c) odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie;

d) szanowania swojego kolegi oraz wytworów jego pracy;

e) słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;

f) przestrzegania ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;

g) szanowania poglądów i przekonań innych osób;

h) troski o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Punktu Przedszkolnego, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci;

i) staranności o utrzymanie czystości i porządku na terenie Punktu Przedszkolnego;

j) nie oddalanie się od grupy;

k) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji

3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności.

4. Dzieci przebywające w Punkcie Przedszkolnym są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka.

VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ.

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego. Nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć wspierają rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka i inni pełnoletni członkowie rodzin upoważnieni przez rodziców. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie oraz inne osoby wykonujące pracę w Punkcie posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola.

3. Rozkład dnia w Punkcie Przedszkolnym uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność.

4. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w formie leżakowania.

5. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu o ile pozwalają na to warunki pogodowe.

6. Sala zajęć posiada odpowiednią powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

7. Stoliki, krzesełka, wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.

8. Dzieci korzystają z posiłków przygotowanych przez sprawdzoną na rynku firmę cateringową, zgodnych z normami żywieniowymi i estetycznie podanych.

9. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIA.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Punktu Przedszkolnego przez co najmniej jednego z rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:

a) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej ;

b) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;

c) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).

2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Punktu Przedszkolnego zdrowego dziecka/i. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka/i, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego.

3. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka z Punktu Przedszkolnego osobie prowadzącej Punkt przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilno-prawną.

VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKREES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

1. Punkt przedszkolny może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową za zgodą rodziców. Wycieczką jest każde wyjście poza teren Punktu Przedszkolnego. Przed każdą wycieczką rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą przebywać poza Punktem Przedszkolnym.

2. W trakcie zajęć poza terenem Punktu Przedszkolnego piekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, wraz z osobą wspomagającą, którą może być inny pracownik Punktu Przedszkolnego lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

3. Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel.

4. W trakcie wyjść dzieci poza teren Punktu Przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

5. Teren zabaw wokół budynku Punktu Przedszkolnego jest ogrodzony.

IX. TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO.

1. Punkt Przedszkolny „Fantazja” funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w lipcu lub sierpniu (co najmniej dwa tygodnie).

2. Punkt Przedszkolny jest nieczynny w weekendy, święta oraz w dni: 24 i 31 grudnia.

3. W przypadku tzw. „długich weekendów” Dyrektor może zamknąć placówkę jeżeli liczba zgłoszonych dzieci na dane dni będzie mniejsza niż 5. W tym przypadku nie będą naliczane koszty wyżywienia.

4. W czasie przerwy wakacyjnej nie są pobierane opłaty.

X. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM.

1. Nauczyciel posiada kwalifikacje zgodne z ustawą Karta Nauczyciela.

2. Nauczyciel realizuje podstawę programową, określoną przez MEN oraz planuje działania w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizuje zadania organizacyjne, wyznaczone w planie pracy Punktu Przedszkolnego, w tym w szczególności:

a) tworzy odpowiednie warunki i sytuacje wychowawcze w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

b) współpracuje ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej,

c) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) dokumentuje przebieg działalności wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w punkcie w danym roku szkolnym w dzienniku zajęć punktu.

e) wspiera każde dziecko w jego indywidualnym rozwoju.

f) prowadzi obserwacje pedagogiczne i ocenia jakość pracy dzieci.

g) organizuje udziału rodziców w pracy Punktu Przedszkolnego, współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i nauczania dzieci.

h) opracowuje ramowy rozkład dnia;

i) wprowadza zmiany do swojej pracy, poszukuje nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania;

j) indywidualizuje oddziaływania do poszczególnych wychowanków.

3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

4. Nauczyciel w ostatnim roku pobytu dziecka w Punkcie przedszkolnym przeprowadza analizę gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

b) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

c) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Diagnozę przeprowadza się na początku roku szkolnego za pomocą narzędzi wybranych przez dyrektora Punktu Przedszkolnego.

6. Nauczyciel zatrudniony w Punkcie Przedszkolnym „Fantazja” ustawicznie kształci się i doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez:

a) udział w kursach, konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych;

b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym;

c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

7. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

8. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:

a) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom;

b) powiadomić rodziców (opiekunów dziecka);

c) niezwłocznie powiadomić dyrektora Punktu Przedszkolnego

d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;

e) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

9. W Punkcie Przedszkolnym jest zatrudniony nauczyciel logopeda i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, a do ich zadań i obowiązków należy:

a) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej;

b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych;

c) współpraca z nauczycielami

d) współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc.

XI. PRZYPISY KOŃCOWE

1. Punkt Przedszkolny „Fantazja” prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Punkt Przedszkolny gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Projekt opracowała

Aleksandra Sozzo

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

  • ul. Widokowa 8
    71-784 Szczecin
  • 91 880 35 59
  • 605 323 127